Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Om IKAVA


Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap for Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. IKAVA ble opprinnelig stiftet 20. mars 1990. I 2003 ble ordningen omdannet til et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper. Se selskapsavtalen her.

Formål:
IKAVA skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

Arbeidsoppgaver:
IKAVA har ansvar for ordning og katalogisering av eiernes eldre arkiver og ser til at de oppbevares forsvarlig og er tilgjenglige for publikum, vi driver opplæring, rådgivning og veiledning i arkivsystemer og -rutiner, medvirker ved utarbeidelse av regelverk og i arkivplanleggingsprosjekter samt bistår med annet arkivarbeid for eierkommunene.

Depotansvar:
IKAVA driver en felles depotløsning for alle kommunene i Vest-Agder, inkludert fylkeskommunen, for eldre og avsluttede arkiver. Ordningen omfatter papirarkiver så vel som elektroniske arkiver. Vi har i lengre tid oppbevart sensitivt materiale for kommunene, tidligere kalt konsesjonspliktige personregistre, denne ordningen fortsetter som tidligere.

Økonomi:
Eierne skyter inn årlige midler til drift av arkivet basert på folketallet. I 2006 er tilskuddet kr. 16 pr. innbygger.

Styringsform:
Representantskapet er IKAVAs høyeste myndighet. Her deltar alle eierkommunene. Det velger et styre på 5 medlemmer som har ansvaret for den daglige driften. Personalet består av arkivsjef, to rådgivere og en sekretær i 50% stilling. I tillegg engasjeres personer for prosjektarbeid. Se IKAVAs styresammensetning her

Eierkommuner:
Alle kommunene og fylkeskommunen i Vest-Agder (Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral og Vest-Agder fylkeskommune.)

Yrkesetikk:
IKAVA arbeider etter yrkesetiske retningslinjer for arkivarer (les retningslinjene på norsk her). Disse ble vedtatt på generalforsamlingen til ICA (International Council on Archives) i Beijing i 1996 og gjelder for hele verden. Mer om retningslinjene (på engelsk) finner du her.
 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn