Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Dokumentasjon i interkommunale løsninger

Tema/innhold:
Hva skal gjøres før, og hvordan blir det etterpå når det opprettes et nytt interkommunalt samarbeid? Hvem har ansvaret for arkivene ved de ulike samarbeidsformene? Hvordan oppnå tilfredsstillende dokumentasjonsforvaltning i samarbeidsløsningen, hva med det elektroniske arkivet (saksarkiv og fagsystemer)? Hva er oppgavene til en vertskommune mht dokumentasjon og arkiver?
Er det forskjell på kravene til f.eks. Interkommunale selskaper og § 28 samarbeid?

Kurset tar utgangspunkt i kravene i lover, forskrifter og veiledninger, men kan tilpasses ulike samarbeid.

Målgruppe:
Ledere, fagpersonell og merkantilt personale i samarbeidsordningene, arkivledere, ikt-ansvarlige og arkivmedarbeidere involvert i planlegging og drift av interkommunale samarbeidsordninger.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn