Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Barnevandrerne setter spor i arkivene

Tolv år gamle Karen Oline Sørensdatter fra Vigmostad dro i 1878 ”paa Østlandet i tjeneste som Gjæterjente” Dette har læreren sirlig notert i skoleprotokollen fra Vigmostad skolekrets dette året. Karen Oline var bare ett av flere hundre barn som hver vår gikk flere mil for å tjene i en fremmed bygd.Tekst: Skoleprotokoll fra Vigmostad skolekrets i Nordre Undal.

For godt over hundre år siden var det stor nød i de indre bygder i Vest-Agder. Gårdene var små, jorda var skrinn og mange familier levde i fattigdom. I bygdene rundt Kristiansand og enda lenger øst var gårdene større og arbeidsmarkedet bedre. Mange familier fra indre bygder som for eksempel Kvås, Konsmo, Bjelland og Vigmostad måtte spe på inntekten ved å sende ungene sine på arbeid til gårdene lenger øst. Barna var i alderen fra 8 til 15 år og de aller fleste gikk den flere mil lange veien til fots. De var det vi kaller barnevandrere.

Fenomenet barnevandring startet opp i første halvdel av 1800-tallet og var en spesiell type arbeidsvandring. Det var ikke uvanlig at folk dro på vandring for å finne sesongarbeid der dette fantes. På begynnelsen av 1800-tallet var det pga trelasthandel og skipsfart gode tider i Kristiansandsdistriktet og i byer og bygder i Aust-Agder. Mange fra indre Vest-Agder dro derfor på sesongarbeid til Lillesand, Landvik, Fjære, Arendal og andre steder. Etter hvert ble det vanlig at også barn dro ut på disse vandringene for å tjene. Vandringene startet om våren og barna ble ofte borte til langt ut på høsten. Barna jobbet med gjeting, fjøsstell og annet gårdsarbeid. Både vandringene og arbeidet var hardt for de små barna. De måtte tidlig opp, arbeide hele dagen, og de fikk ofte dårlig med både mat og losji. Mange barn led også av hjemlengsel og frykt for hva som kunne skje dem så langt borte fra hjemmet.

De fleste av historiene om barnevandrerne har blitt brakt videre muntlig fra generasjon til generasjon. Likevel finnes det en del dokumentasjon om barnevandrerne i arkivene. I arkivene fra tidligere kommuner som for eksempel Nordre Undal, Laudal og Kvinesdal finnes det mye informasjon om barnevandrerne, spesielt i arkivene etter skolevesenet. På grunn av at barna måtte arbeide utenbygds store deler av året ble skolegangen forsømt. Skolefraværet var stort og dette var et problem både for lærerne og elevene selv. I skoleprotokollene er det notert at en mengde barn ”var paa tjeneste” mens de egentlig skulle vært på skolen. I protokollene kan vi lese hva barna het, hvor gamle de var, hvor de kom fra og mange ganger også hvor de tjente og hvor lenge de var borte. De store forsømmelsene førte til at mange elever verken fikk karakterer eller fullført skolegangen.

I protokollen fra Stensland skolekrets fra 1868 kan vi blant annet se at hele fem elever fra den yngste klassen var på tjeneste. Barna var i alderen 9 til 11 år og forsømte det aller meste av skolegangen dette året.Tekst: De fem barna var borte i 24 av dagene det ble holdt undervisning. Det er ikke opplyst hvor de dro.

Eksemplene fra skolearkivene er mange. Eksamensprotokollen for Tjomslands krets i Laudal viser at nesten ingen barn møtte opp da eksamen ble holdt 29. mai 1866. De fleste var på tjeneste, noen i nærliggende bygder som Konsmo og Holum, andre lenger øst i Tveit, Birkenes og Landvik.Tekst: Eksamensprotokoll fra Tjomsland 1866. I anmerkningsfeltene er det notert hvor flere av barna var på tjeneste.

I tillegg til skolearkivene finnes det enkelte opplysninger om barnevandrerne i fattigvesenets arkiver. Arkivene er tilgjengelige for publikum på IKAVAs lesesal i Arkivsenter sør i Kristiansand.

IKAVA vil legge ut flere dokumenter om barnevandrerne i tida etter premieren på filmen ”Yohan-barnevandrer”.Kilder:

Gabriel Øidne. Barnevandringer. I Vest-Agder heimbygdkunnskap. Flekkefjord 1955.

Nord-Audnedal kommunearkiv. Skoleprotokoll 1863-1882

Kvinesdal kommunearkiv. Skoleprotokoll 1864-1880.

Øyslebø og Laudal kommunearkiv. Eksamensprotokoll 1866-1875
Publiseres med eRedaktør
Logg inn