Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Endringer i offentleglova for lønnsslipper og personnummer

Det er vedtatt endringer i offentleglova. Lovens § 25 og § 26 er endret slik at man kan unnta personnummer og lønnslipper fra offentlig innsyn.

Endringer i offentleglova åpner for at man kan unnta lønnsmeldinger og liknende utregninger. Bare informasjon om bruttoutbetalinger kan ikke unntas fra offentlig innsyn. Loven åpner for at innsyn i bruttoutbetalinger kan skje ved oppstilling av opplysningene i et annet dokument enn i eksempelvis en lønnsmelding. Man trenger ikke lenger gi innsyn i dokumenttypen lønnsslipper, men plikter likevel å gi innsyn i opplysniger om bruttolønn.

Endringene fastsetter også at man kan gjøre unntak for personnummer og nummer med tilsvarende funksjon.

IKAVA minner om at offentleglova skiller mellom lovpålagt taushetsplikt som er informasjon som skal unntas for offentlig innsyn etter offentleglovas §13.
Offentleglovas § 14 - § 27 fastsetter hvilke opplysninger og dokumenter som kan unntas fra offentlig innsyn.I Stortingets møte 1. desember 2011 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringar i offentleglova

I

I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd blir det gjort følgjande endringar:

 

§ 25 overskrifta skal lyde:

Unntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m.

§ 25 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering, utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved utbetalinga. Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.

§ 26 overskrifta skal lyde:

Unntak for eksamensdokument, forskingsopplysningar og fødselsnummer m.m.

§ 26 nytt femte ledd skal lyde:

Det kan gjerast unntak frå innsyn for fødselsnummer og nummer med tilsvarande funksjon.

II

Lova tek til å gjelde straks.

 
Dag Terje Andersen
president


Hele offentleglova finner du her.


 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn